Generalforsamling

Generalforsamling afholdes i lokale 13 tirsdag d. 15. marts 2022. Indkaldelse udsendes iht. frister som angivet i foreningens vedtægter.

Om generalforsamling siger aktuelle vedtægter:

 

"§6 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede deltageres antal. Den afholdes hvert år i marts-april måned.

Varsling sker via opslag på foreningens opslagstavle og på foreningens hjemmeside mindst 2 uger før. Dette gælder både ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afleveret til bestyrelsen senest 1 uge før dens afholdelse.

Bestyrelsen udarbejder en dagsorden, der skal indeholde mindst følgende punkter:

Valg af dirigent og referent.
Aflæggelse og godkendelse af årsberetning ved formand samt drøftelse af program for medlemsaktiviteter i det kommende år.
Aflæggelse og godkendelse af årsberetning  ved skoleleder samt drøftelse af program for kursusvirksomhed i det kommende år.
Fastlæggelse af kontingent og mødepenge.
Indkomne forslag fra medlemmer (skal afleveres senest 1 uge før til bestyrelsen).
Valg af bestyrelsesmedlemmer om minimum 2 suppleanter.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt (ideer til bestyrelsen).
 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges på forsamlingen, og som ikke er medlem af bestyrelsen.

På den årlige genralforsamling er skiftevis 2 og 3 af bestyrelsesmedlemmerne på valg. Hvis et bestyrelsesmedlem går af i årets løb, indtræder en suppleant på pladsen indtil næste generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, og suppleanter vælges for 1 år af gangen.

Revisorerne vælges for 2 år, således at der vælges 1 hvert år. Hvis en revisor går af i årets løb, indtræder en revisorsuppleant på pladsen indtil næste generalforsamling. Revisorerne vælges for 2 år af gangen, og revisorsuppleanten vælges for 1 år af gangen.

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen og vælges efter højeste stemmeantal. Ved stemmelighed foretages omvalg. Stemmetæller vælges af forsamlingen og må ikke være medlem af bestyrelsen.

Alle medlemmer over 18 år har stemmeret ved generalforsamlingen og kan vælges til bestyrelsen. Almindelig stemmeflerhed er gældende ved alle afstemninger. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt."

 


KONTAKT


Randers og Omegns Husflidsforening
Fritidscentret
Vestergade 15
8900 Randers C

Mail: randers.husflid@gmail.com

CVR: 17942379

Du finder os i Fritidscentret i Vestergade 15, 8900 Randers C. Vi holder til i Kælderen og benytter os af andre lokaler i huset også. Find os i kælderen første gang du besøger os. Der er indgang fra Vestergade og fra Jernbanegade


Medlem af Fora